Årsmöte Platsorganisation ÅhusSweden

ÅRSMÖTE PLATSORGANISATION ÅHUS

Vi återkommer med plats för årsmötet

Onsdagen den 22 mars 2023 kl. 18:30

 

Föredragningslistan enligt nedan

1.      Årsmötet öppnas

2.      Val av ordförande för Årsmötet

3.      Val av sekreterare för Årsmötet

4.      Val av justerare för Årsmötet

5.      Mötets behöriga utlysande

6.      Fastställande av röstlängd

7.      Godkännande av dagordning

8.      Balans – och resultaträkning för verksamhetsåret samt verksamhetsberättelse

9.      Revisorernas berättelse

10.      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Val av ordförande

12.  Val av kassör

13.  Avgående styrelseledamöter

14.  Val av styrelseledamöter

15.  Val av revisor

16.  Val av valberedning

17.  Föreningens verksamhet – möjlighet till diskussion, synpunkter och önskemål

18.  Övriga frågor