Konstnär Malena Olsson

VEM ÄGER HAVET?

Utställning av Malena Olsson

Rhyls båtvarv – Åvägen – Äspet – Åhus

Vernissage fredagen 29 Juli 17.00 – 20.00

Övriga öppettider: 30-31 juli kl 11.00 – 17.00

 


Vem äger havet?
För 400 miljoner år sedan tog fiskarnas historia sin början. Ur fiskarna och deras fenor, utvecklades landlevande var-elser med armar och ben. Några av dessa har – under ett fragment av jordens existens – rest sig upp på bakbenen och kallat sig människor. Du och jag – den moderna män-niskan – delar hälften av våra gener med fiskarna. Som fiskätare och fiskare är vi också en naturlig del i fiskarnas ekosystem. Vi är beroende av dessa ekosystem för vår överlevnad.
Fisket har följt oss nordbor sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Med spö, krok och fällor har vi skördat laxar, ålar, sillar, plattfiskar, rödingar, abborrar under tusentals år. Fisken har förnyat sig själv. Som magi under ytan – biologins magi.
Så kom 1900-talet. Allt skulle industrialiseras. Fiskarnas vandringsvägar stängdes av genom utbyggnad av vatten-kraft. Havsfisket skedde med allt större båtar. Fisken gick direkt till livsmedelsindustrin och snart också till foder-industrin. Någon glömde att grunden till ny fisk, är att fiskarna mår bra och kan föröka sig.
Nu har vi nästan tömt våra svenska vatten på matfisk och därmed skapat stora obalanser i ekosystemen. Vi håller också på att beröva oss själva det mentala och fysiska välbefinnande det innebär att fånga sin egen fisk och laga till den.
Men det finns hopp, om vi börjar ta hand om våra vatten. Många av våra fiskarter har en förvånansvärd förmåga att återhämta sig. Det bygger dock på att du och jag – tillsam-mans med beslutsfattare, myndigheter, fiskare, turist-entreprenörer, forskare, ja alla vattenanvändare – agerar med respekt för vattnen och alla dess invånare.
Är det via konsten vi bäst kan ta in världen under ytan?Konstnären Malena Olsson tar med oss på en resa till ett annat medium – vattnet. Kanske det är här nere vi mentalt behöver vistas en stund för att förstå dess invånare? Det skimrande måleriet, skulpturernas organiska former, emal-jernas magiska ytor hjälper oss att öppna våra landbasera-de sinnen. Malena Olsson använder sitt konstnärskap för att fysiskt få oss att känna de sköra sambanden mellan vatten, människor, fiskar, plankton, djur och växter.
Martin Falklind

 


Fiske som livskonst
Som litteraturforskare och fiskare tänker jag ofta på de väsentliga sammanhangen mellan poesi och fiske. Fiskaren liknar diktaren, både genom sin fria livshållning och sin disposition för kontemplativa sysslor – men också i själva vaksamheten inför det oberäkneliga fiskets och det poetiska skapandets under. I centrum för denna levnadskonst finner vi fisken själv, fantasins gäckande väsen, hoppets och dagdrömmens varelse, som också är skönhet, slem och sprit-tande föda. Kort sagt: fisken är en symbol för poesin och poesin är en symbol för fisken – där den glider fram över sjöns botten utom synhåll för fiskaren.
Genom Malena Olssons konst sätts betraktaren i förbindelse med det fördolda livet, vad som sker under ytan. I hennes bildvärld av måleri, skulptur, emalj och glas kommer vi nära havets varelser men också vårt inre. Vi görs medvetna om de hot som människan utsätter levandet för, samtidigt som hennes visioner talar till vår känsla av samhörighet med naturen. I hennes bilder av fiskens väg förbi spöknät, vrak och ålgräsängar förstår vi även oss själva. Så har män-niskans gestaltning i konst och dikt av sitt förhållandet till havets livsformer fungerat sedan civilisationens begynnelse, men sällan så berörande och tankeväckande.
I vårt språk är ’fiskehistoria’ och ’skröna’ synonymer. En fisketur är inte avslutad förrän långt senare, då man har fått berätta om de märkliga saker som inträffade, med de tillägg som känns meningsfulla. Den amerikanske poeten och nöjesfiskaren James Emanuel frågar sig ”Do I fish to tell stories, or do I tell stories to fish?” Svaret är förstås ja på båda frågorna. Den amerikan-ska poeten Elizabeth Bishop har skrivit en berömd dikt som följer fiskehistoriens scenario om den stora fisken man nästan fick med sig hem. Men i vanlig ordning handlar fisket även här om någonting mer. Fiskarens ögonblick av triumf vänds i ett större under, som utgår från fiskens mänskliga drag av ärrad överlevare från en förlorad tid: ”And I let the fish go.” I dess käft sit-ter krokar som medaljer från tidigare duster, inte olikt Malena Olssons bilder av fiskedrag som vackra och farliga smycken.
Inom den engelskspråkiga poesin har man i sekler vårdat de nära sammanhangen mellan dikt och fiske. Åtskilliga poeter har förstås varit hängivna nöjes- och husbehovsfiskare. Men en an-nan viktig bakgrund finns i den tradition av nöjesfiskets konstprosa som omhuldats sedan Izaak Walton utgav The Compleat Angler 1653, en av blott tre böcker på den brittiska bokmarkna-den som alltid funnits i tryck sedan 1600-talet – de båda andra är Bibeln och Shakespeare. För Walton är fisket just en konstart. ”Det är med fisket som med poesin”, skriver han, ”den som hoppas bli en god fiskare måste […] älska konsten för dess egen skull” – och ”finna detta nöje så stort att det likt dygden synes honom vara sin egen belöning.”
I engelskt kulturmedvetande är Waltons bok berömd för sitt magnifika slöseri med tid, för sina vällustigt omständliga procedurer i allt som rör fisket. Och det är ingen tillfällighet. Bokens hu-vudtanke om fisket som en levnadsvis konstart i analogi med poesin innebär ett vägval mellan å ena sidan den moderna effektivitetens självförtärande rovdrift, och å andra sidan njutningen av det nyttolösa ögonblicket hos fiskkrokens brödra- och systerskap. Malena Olssons konst påminner oss om att Izaak Walton fortfarande erbjuder en giltig livshållning, i omtankens sam-existens med naturen.
Anders Mortensen

 


Lockbeten med inbyggd fara
Malena Olssons konstnärskap har sin utgångspunkt i ha-vet och livet under vattenytan. Med ett fokus på männis-kans påverkan av ekosystemen möts naturvetenskap och mystik. Malenas konst är inbjudande och dekorativ men väcker samtidigt allvarliga frågor om tillstånden i våra hav. Teman för hennes utforskningar har resulterat i bland annat utställningarna Vrak, Spöknät och Ålgräsängar, där hon sökt svar på existentiella frågor kring vårt förhållande till vår gemensamma livsmiljö. Vem har makten över livet i haven?
Nu vänder Malena blicken till sportfisket. Hennes nya serie av konstverk i form av måleri, emaljarbeten och skulptur bygger på flugfiske och dess komplexa fiskeflu-gor. Att knyta fiskflugor är en praktisk konstform och en hobby som också gynnas av flugbindarens kunskap om vad fiskens livsmönster och deras matkällor som t.ex. in-sekter. Fiskeflugor finns av olika typer, en del som är pre-cis på vattenytan, andra som är nere i vattnet. I allmänhet betraktas flugmönster antingen som ”imitationer” eller ”lockare”. Fiskeflugorna kan även vara en ren fantasi-produkt, för att reta fiskens huggreflexer. Medan andra fiskeflugor tenderar att provocera en aggressiv attityd hos den eftertraktade fisken. För utövarna av flugfiske är fiskevattens hälsa av största vikt för deras sport.
”Fiskeflugorna” i Malenas målningar och skulpturala objekt är fantasifulla och lånar kännetecken från både mytiska havsvarelser och verkliga fiskeflugor i sportfis-karnas utrustning. Malena använder sig av olika konst-närstekniker för att förstärka sin bildvärld. I måleriet arbetas detaljer fram i olika färglager, emaljen bildar skimrande ytor och i skulpturerna kan vi närma oss mer taktilt hennes skapelser. Mot målningarnas milt rosa eller grönbruna bakgrunder väcker lockbetena intresse med in-trikata former bestående av uppburrade fjädrar och spröt samt färgstarka detaljer. De har alla en vass krock som är mer eller mindre dold men som signalerar fara. För detta är inga livlösa lockbeten. Flera av dem har huvuden hämtade från djurvärlden med framträdande ögon, men även mänskliga drag förekommer. Medan i skulpturerna blir imitationen av insekter mer framträdande och kroken ännu påtagligare utan att förlora Malenas karakteris-tiska stil. Återkommande från tidigare serier av verk är fiskstimmen både i skulptural form och i måleriet. Berättelser om det som döljer sig under vattnets grum-liga yta har funnits så länge människor har haft historier att berätta och de vattenburna varelserna är rikt skildrade i konsten. Under antiken och medeltiden fanns t.ex. tron att vågornas rörelse kunde få djur att gå samman och bilda hybrider. Havsvarelser som fascinerar och lockar oss med sin dualistiska natur där det sköna och farliga är lika styrande. I Malenas målning i stort format får fisk-flugan form av en sjöjungfru som lockar en krokodil att hugga till. I ett annat verk är lockbetet det antika mytiska monstret Medusa med sitt hår av ormar. En symbol kan-ske för det rovfiske som sker idag?
Det lekfulla möter allvar, det skrämmande möter det dekorativa och myten möter verkligheten. Vi får i upple-velsen av Malena Olssons nya serie konstverk känna av att i lockbeten finns alltid en inbyggd fara.
Marika Reuterswärd


Separatutställningar i urval
2019

Spöknät – Österlens museum – Simrishamn – Feb – Maj
Jorden – Hammarshus – April
Spöknät – Marelit Baltic Conference – Stockholm – våren
Spöknät – Ryhls båtvarv, Äspet, Åhus – Juli
Ålamörker – 5:e Wägga Artepelag – Karlshamn- Augusti

2018

Den uppstoppad papegojan – Galleri Konstnären och Pinaulen – Karlskrona – November
Spöknät – 4:e Wägga Artepelag  – Karlshamn – Augusti
Meduse – Regolardarte – kulturcenter – Amelia – Umbrien – Juli
Den uppstoppade papegojan – Östra Skånes konstrunda Hammarshus  – Kristianstad – Mars

2017

Occultas Creaturas Maris – Ifö center Bromölla – Jan Feb
Occultas Creaturas Maris – Östra Skånes Påskrundan Hammarshus – Kristianstad
Samlingsutställning – Avventura a Campo di Fiori – X Cinema Farnese – Rom Italien, Maj
Meduse – 3dje Wägga Artepelag – Karlshamn – Augusti
Meduse – Prince Pr – Stockholm – Oktober
Meduse – Galleria Massenzio l’arte – Roma – December

2016
Emaljer – Segelinstallationer – Augusti –  2dra Wägga Artepelag, Karlshamn
Utmärkelser och Bedrifter – Östra Skånes Konstrunda
Frescomålningar och emaljer – Hammarshus, Kristianstad

2015
Wägga artepelag  – VäggaVarvet, 2015, emaljer och segelmålningar –  Karlshamn
Voyeur – du syns – ingen kommer undan  – Påskrundan 2015, ”, frescomålningar och segelmålningar – Hammarshus, Kristianstad

2014       Gamla smedjan, “Att så en Opera”, frescomålningar – Huseby bruk, Alvesta kommun

2013       Karlshamns Konsthall, “E la nave va”, segelinstallation – Karlshamn

2011       Karlshamns högskola, “Orms värld”, foto och frescomålningar – Karlshamn

2007      Bäckaskogs slott, “Uccelli”, frescomålningar – Bäckaskog, Kristianstads kommun

2006      Salotto 42, “La caccia di Näcken”, fotografi – Rom, Italien

2005     Bosjöklosters slott och trädgårdar, Frescos, frescomålningar – Bosjökloster, Höörs kommun

2004      Teatergalleriet, “Frogs “, frescomålningar – Malmö

2003     Sant Ivo alla Sapienza, Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma, “La figlia del re” – Rom, Italien

2002     Centro Documentazione e Ricerca Artistica Contemporanea Luigi Di Sarro, “Damage against a finished composition” – Rom, Italien
Centro Culturale Egiziano, “Damage against a finished composition” – Rom, Italien

2001       Riparte, “´bsolut Olsson” – Rom, Italien
Bastione Toledo, “´bsolut Olsson” – Crotone, Italien

2000      Karlshamns konsthall, “Le Ale”, frescomålningar – Karlshamn

1999
Galleri Linde, “Il Mondo”, frescomålningar – Lindesberg
Quattro notti di Luna Piena, “Il Mondo”, frescomålningar – Benevento, Italien
Huseby slottsgalleri, “Il mio Giardino”, frescomålningar – Huseby bruk, Alvesta
Palazzo Communale, Premio Bancarella, “Il Mondo”, frescomålningar – Pontremoli

1998
Karlshamns Konsthall, “Metamorfosi”, frescomålningar – Karlshamn
Galleri Ramis, “Meditarranea”, frescomålningar – Stockholm

1997       Ateljé Sten Ahlberg, “Metamorfosi”, frescomålningar – Växjö

Samlingsutställningar
2018    La farfalla ritorno dell´arte nella comunità – Plexus – MACRO – museo d´arte contemporanea – Rom  December

2017     Avventura a Campo di Fiori – X Cinema Farnese – Rom Italien – Samlingsutställning – Maj

2004      Arrangemang av Svenska ambassaden, “KONST extra natura “– Modena, Italien

2003      Operateatern – Kairo, Egypten

2002
Casa Internazionale delle Donne, “Identità in Viaggio”, Officina donne a colori – Rom, Italien Galleria Ulisse – Rom, Italien
X Mattatoio di Testaccio, ”Artisti di Roma” – Rom, Italien
Marienlyst slot – Helsingör, Danmark

2001
Castello Ruffa, “Scilla per noi” – Reggio Calabria, Italien
Centro Voltaire, “Scilla per noi” – Catania, Italien

2000
Galleria Athena Arte, “Mostra internazionale di Roma degli artisti del XXI Secolo, Europa e Corea del Sud” – Rom, Italien
Commune di Olevano Romano, “Opera” – Olevano Romano, Rom, Italien

Priser
2006       Årets utländska konstnär i Rom, Il premio internazionale Beato Angelico

(Beato Angelico är konstnärernas skyddshelgon), priset utdelades av den svenska ambassadören vid Heliga stolen (Vatikanstaten), Fredrik Vahlquist