Helgeåns vänner

Föreningen Helgeåns Vänner arbetar för att göra Helge Å farbar från Åhus till Kristianstad. Första delen i projektet är att rensa upp delen av ån som kallas för Graften. Läs mer om hur du kan bli medlem på www.helgeansvanner.se.

Om Helge Å

– Skånes största å. Total längd cirka 200 km, cirka 35 km inom Kristianstads kommun.

– Vid Kristianstad rinner ån ut i Hammarsjön och vidare ned mot Yngsjö, där den förgrenar sig. En gren rinner norrut genom Graften mot Åhus där den mynnar ut i Åhus hamn.

– På 1770-talet bröt ån igenom vid Yngsjö, där nu huvudloppet flyter i sydostlig riktning, och mynnar nu ut vid Nyehusen och kallas Gropahålet.

– Biologi: Stor biologisk mångfald i hela våtmarkssystemet, bottenfauna och undervattensvegetation mer sparsam.

– Kemi: Mycket varierande med årstidsväxlingar, oftast brunfärgat, humusrikt, tämligen surt men samtidigt näringsrikt.

Vad gör föreningen?

Genom olika föreläsningar arbetar föreningen också med att sprida information och kunskap om åns status och omgivningens rika naturliv. Ett gott samarbeta med markägar, kommunen och många ideela krafter och insatser resulterar också i olika projekt för att rensa upp och iordningställa Helge Å till sitt bästa värde.

Foto: Tommy Svensson

2022