Samverkan Hanöbukten

Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten
I november 2019 bildades den nya, ideella föreningen ”Forskare, företag och kustråd i Samverkan för Hanöbukten”. I december fick vi organisationsnummer från Skatteverket och har fått in medlemmar i form av företag organisationer och kustråd.

Föreningens syfte är att utan politisk, religiös eller annan ideologisk färgning ideellt driva, uppmuntra till och främja arbetet för ett rent vatten och en cirkulär ekonomi i Hanöbukten. Med Hanöbukten menas såväl kustområden, som marina områden, vattendrag uppströms och nedströms inom Skåne, Blekinge och Småland. Alla dessa vatten som på något sätt har bäring för ett rent vatten i Hanöbukten. Det gäller enligt modellformen ”källa till hav”, och i den form och med den verksamhet som tid efter annan passar inom föreningens endera ekonomiska eller andra ramar.

Föreningen skall i vid mening sträva efter att utgöra en neutral och samlande plattform för alla som vill engagera sig för ett rent vatten och en cirkulär Hanöbuktsregion. För att nå detta mål upprättas en särskild code of conduct, där alla är lika välkomna att göra insatser som är till gagn för Hanöbuktens invånare i ekologisk, ekonomisk, social och kulturell mening. Insatserna ska på något sätt bidra till en bättre och mer hållbar miljö i regionen och utgöra ett exempel för regioner med liknande komplexa förutsättningar.


Hur det började

OLA FISKARE LADE GRUNDEN
Vår vision bygger i grunden på före detta fiskaren Ola Johnssons tankar och kamp för ett friskt Östersjön. Han hade under flera år sett problemen i sin vardag och förstod att det måste till ett helhetsgrepp för att rädda Hanöbukten.

Det handlade om att hela kustregionen – land och hav – hänger samman i ett komplext ekosystem. Utsläpp, föroreningar, gödsel och bekämpningsmedel på land letar sig småningom ut via diken, åar och bäckar till havet.
I början av 2010-talet och några år framåt engagerade Ola Johnsson lokalbefolkningen, forskare och myndigheter, ja så många han kunde, därför han insåg att tillsammans kan vi göra skillnad. Hans engagemang spred sig som ringarna på vattnet och satte igång utredningar och ny forskning, men som tyvärr ledde det till få konkreta åtgärder.

Slutade fiska
Ola Johnsson tvingades sluta med sitt fiske på grund av att tillgången på fisk minskade kraftigt och ekonomin blev alltför dålig, men hans vision om att se till helheten lever vidare genom Samverkan för Hanöbukten.
I vår vision är det lokala engagemanget avgörande. Det är vi bybor, sommargäster, fiskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som ser förändringar och som gör iakttagelser. Det är vi som kan se till att det görs insatser för att förbättra miljön.

Bygga nätverk
Samverkan för Hanöbukten vill bygga nätverk där det saknas och länka samman befintliga nätverk – kommuner, universitet, myndigheter…
Vi välkomnar alla till bordet och tar ingens parti. Samverkan för Hanöbuktens roll är mer att vara en slags ”facilitator”, en som hjälper och underlättar för alla aktörer att hitta varandra och att samverka, att söka pengar tillsammans och lyfta fram åtgärdsförslag.
Vår vision är att åstadkomma ett friskare hav och ge förutsättningar för hälsosamma och välmående kustsamhällen.


Vad kan jag göra? 

DU ÄR EN VIKTIG PUSSELBIT
Samverkan för Hanöbuktens logga består av en mängd olikfärgade pusselbitar. Varje pusselbit är viktig men det är först tillsammans med de andra bitarna som hela bilden träder fram.
På motsvarande sätt är det för den ideella föreningen Samverkan för Hanöbukten: Tillsammans gör vi skillnad. Helheten är större än de enskilda delarna.

Här är några tips om vad du eller ditt företag, universitet, kommun eller myndighet kan göra:

Du som vill hjälpa till kan ta kontakt med vår koordinator Thomas Johnsson och berätta mer om dig själv och på vilket sätt du vill engagera dig. Skriv eller ring till Thomas.
Du kan skriva om – eller ta gärna en bild – på saker som du misstänker är orsakade av miljöstörningar och sända in till oss.
Har du, eller ditt företag, ett bra åtgärdsförslag för att förbättra miljön i Hanöbukten kan du dela med dig av det här.
Vi sprider gärna forskningsrön och utredningar, så det är bara att höra av sig.
Är du student och vill göra ett skolarbete om Hanöbukten så skriv till oss.
Representerar du en myndighet och vill bli sammankopplad med andra nätverk och aktörer så hjälper vi gärna till.
Du, eller ditt företag, kan stötta med finansiering till lösningsförslag som redan finns och drivs av olika aktörer i vårt samverkansnätverk. Vill du veta mer kan du skriva till oss.